Shop Our Fruits

Jia Ying Zi Plum

ε˜‰εΊ”ε­ 250g per pack

$5.00 Include GST $5.45

Experience the delightful taste of Jia Ying Zi Plum. These premium plums offer a sweet and tangy flavor with a juicy, tender texture. Perfect for snacking, baking, and adding to your favorite dishes, they provide a delicious and nutritious treat.

Weight per pack : 250g

Availability:Out of stock

Jia Ying Zi Plum

Discover the exquisite taste of Jia Ying Zi Plum. Known for their vibrant color and unique flavor profile, these premium plums combine sweetness and tanginess with a juicy, tender texture that makes them a favorite for all occasions. Whether enjoyed fresh, in baked goods, or as part of a gourmet dish, Jia Ying Zi Plums offer a delightful and healthy option.

Key Features:

 • Sweet and Tangy: A perfect balance of sweetness and tanginess, providing a refreshing flavor.
 • Juicy and Tender: Enjoy the succulent, tender flesh of these premium plums.
 • Premium Quality: Grown in optimal conditions to ensure top-tier freshness and taste.
 • Nutrient-Rich: High in vitamins A and C, dietary fiber, and antioxidants, promoting overall health.

Health Benefits:

 • Boosts Immunity: Rich in vitamin C, supporting a healthy immune system.
 • Supports Digestive Health: High in dietary fiber, aiding in healthy digestion and regularity.
 • Antioxidant Powerhouse: Packed with antioxidants that help fight free radicals and reduce inflammation.
 • Eye Health: Contains vitamin A, essential for maintaining good vision.

Why Choose Jia Ying Zi Plums?

Jia Ying Zi Plums are celebrated for their exceptional quality and distinctive taste. Each plum is carefully cultivated and handpicked to ensure you receive the best product possible. Perfect for those who appreciate premium fruits and want to add a healthy and delicious option to their diet.

Usage Tips:

 • Fresh Snacking: Enjoy them fresh for a quick and healthy snack.
 • Baking and Cooking: Perfect for pies, tarts, jams, and savory dishes.
 • Salads and Desserts: Add to fruit salads or use as a topping for yogurt, ice cream, and other desserts.
 • Smoothies and Juices: Blend into smoothies or juices for a naturally sweet and tangy boost.

Sustainability and Quality:

Our Jia Ying Zi Plums are sourced from sustainable farms committed to ethical and environmentally friendly practices. By choosing our plums, you support sustainable agriculture and help preserve the natural environment.

Customer Reviews:

🌟🌟🌟🌟🌟 “The best plums I’ve ever had. So juicy and flavorful!” – Sarah L.

🌟🌟🌟🌟🌟 “Perfect for my baking recipes. The flavor is unbeatable.” – Mark T.

Order Now

Savor the sweet and tangy flavor of Jia Ying Zi Plum. Order today and enjoy the fresh, nutrient-rich goodness in every bite.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jia Ying Zi Plum”
0
X